Siciny


 • II miejsce uczniów Gimnazjum w Naratowie w XVI Powiatowym Turnieju

  II miejsce uczniów Gimnazjum w Naratowie w XVI Powiatowym Turnieju

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

  „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

  WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

 • Odpust w Sicinach

  Odpust w Sicinach

 • SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

  SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Nadeszła chwila rozstania...

  Nadeszła chwila rozstania...

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

 • Odpust w Sicinach

  Odpust w Sicinach

 • SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

  SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

 • Wieczór Marcinowy 2019

  Wieczór Marcinowy 2019

 • Zaśpiewajmy Jezuskowi…

  Zaśpiewajmy Jezuskowi…

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

  Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej
Deklaracja dostępności serwisu Zespołu: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach

Deklaracja dostępności

Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.siciny.eu

Data publikacji strony internetowej: 19.03.2008

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16.05.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zssiciny@o2.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 506-570-076. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach, Siciny 78, 56-215 Niechlów.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony przedszkola i szkoły podstawowej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do przedszkola znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony szkoły podstawowej.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, oznaczona numerem 5.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na obecność dzieci do budynku Zespołu: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Zespole: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach nie ma pętli indukcyjnych.
W Zespole: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Zespole: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Stowarzyszenie Siedmiu